Вашите лични данни ще бъдат третирани конфиденциално. Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време (например по телефон 0700 15 477 или по имейл office.bg@semmelrock.com).

Оттеглянето на съгласието Ви не засяга законността на обработването, основано на даденото от Вас съгласие, преди неговото оттегляне. За подробна информация относно съхраняването, обработката и изтриването на данни, а също и Вашите права по използването на личните Ви данни, може да се насочите към Защита на личните данни.