Power Activation Q1 key visual

Как се изграждат съставни стени с повишена шумоизолация

Днес хората са изложени на постоянни звукови влияния както през деня, така и през нощта.
При многофамилни сгради от съществено значение е не само осигуряването на висока енергийна ефективност, но и гарантирането на добра звукоизолация между отделните апартаменти. 

Начинът на производството на керамичните блокове Porotherm гарантира обемната им плътност, която е между 650 и 1000 kg/m3. Колкото по-тежък е един материал, толкова по-голяма част от въздушния шум се редуцира от преградната конструкция, изградена с такъв материал. Многокамерността на блоковете Porotherm и редуването на керамика – въздух – керамика, увеличава звукоизолационната ѝ способност  допълнително с още 2 до 3 dB. 

"Сандвич стена" с Porotherm
"Сандвич стена" с Porotherm

За разлика от външните стени, където водещ фактор е топлоизолацията, при вътрешните стени водещ фактор е звукоизолацията. Най-високи са изискванията към шумоизолацията на стените между отделни жилища.

Спрямо „Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството“, минимални изисквания за изолация от въздушен шум R’w на стени за жилищни сгради, еднофамилни къщи и къщи със свързано застрояване e 53dB, а за хотели, заведения за социални грижи минималните изисквания за защита от въздушен шум е 55 dB.

Затова в рамките на обичайната дебелина от 25 см на преградната конструкция между отделните жилища в една многофамилна сграда, стените се изграждат като сандвич – два слоя с голямоформатни керамични блокове Porotherm с ширина 12 и 8 см и допълнителен слой каменна вата между тях, като изискванията към нейната обемна плътност трябва да е по-голяма или равна на 40kg/м3. Системата на Винербергер не само удовлетворява изискванията на Наредба №4, но и ги надвишава. Претеглени индекси на действителната изолация от въздушен шум на системното решение е 56 dB.

Прочетете стъпките за изграждане на съставни стени с повишена шумоизолация

За първия ред се използва само цименто-пясъчен разтвор. Той набира своята якост по-бързо в сравнение с обикновения варов или варо-циментов разтвор. Разтворът, който се полага върху бетоновата плоча трябва да осигури нивелирането на първия ред блокове. Той е с по-гъста консистенция, за да осигури и по-голяма стабилност.

Първият слой на съставната преградна стена се изгражда с блок Porotherm 12. Много е важно прецизното нивелиране и подвеждане на първия ред от зидарията. 

Сграда в Симеоново
Сграда в Симеоново

Рязането на блоковете става с машини с мокро рязане. А многото стенички, от които е изграден блока запазват целостта на отделните части.

Сглобката нут и федер при голямоформатните блокове Porotherm улеснява зидането като води реда праволинейно. Освен това, двата блока влизат плътно един до друг и така се възпрепятства преминаването на звуковите вълни от едната страна на стената към другата.

Вторият ред започва с минимално разминаване на вертикалните фуги от 10 см, като най-удачно би било да бъде ½ блок. За зидането на стените се използва заводски заготвена суха смес от варо-циментов разтвор.

Reference project, public building, hotel built with Forati
Flores Garden Complex

Разтворът е с консистенция, която позволява проникването му във вертикално разположените кухини на керамичните блокове, без обаче да пропада в тях и след втвърдяването му това допълнително повишава здравината на стената. Важно е да се спази указаната консистенция освен заради носимоспособността на тухления зид, но и правилното изпълнение на детайла по отношение на звукоизолацията.

След първия слой от керамични блокове Porotherm с ширина 12 см,  на разстояние от 5 см започва зидането на втория слой керамични блокове Porotherm с ширина от 8 см.

Зидането на 8-сантиметровия блок не се различава от стандартното зидане на тухлите с вертикални кухини. Нивелира се хоризонтално и вертикално, за да се подведе добре първият ред.

Между тухлите свободно се поставя слой от 5 см минерална вата за по-добра шумоизолация.

И във втория ред тухли Poroterm 8 се съблюдава принципа за разминаването на вертикалните фуги. Макар и само 8 см широки, керамичните блокове стоят стабилно в реда, а системата на нут и федер значително улеснява работата.

Между втория и третия ред блокове Porotherm 8 следва една важна подробност при зидането на съставни стени.

Ватата се разрязва с нож и в циментов разтвор се поставят метални елементи /връзки/, които осъществяват здрава връзка между двата слоя керамични блокове и повишат устойчивостта на  стената. Металните връзки се разполагат по 5 бр. на кв. м. по цялата стена.

Reference project, multifamily house built with Porotherm
Jacklyn Building

Между последния ред блокове и бетоновата плоча се оставя фуга от 1-2 сантиметра, която се запълва с полиуретанова пяна. Неправилно изпълнение на този толкова прост детайл, може да доведе до компрометиране на детайла. Редуването на материали с различна структура, при изграждането на съставни преградни стени, възпрепятства преминаването през тях на звуковите вълни с различни честоти.

Съставната преградната стена, изградена от два слоя керамични блокове Porotherm 12 и Porotherm 8 с вата между тях, е със стабилна и здрава повърхност. Тази стена напълно покрива нормативните изисквания за шумопреминаване и осигурява спокойствие и оптимален комфорт на обитаване.

Power Activation Q1 key visual

Искате ли и стените на вашия дом да са с повишена шумоизолация?

Изберете УМНОТО решение и се възползвайте от специалните ни условия сега!

Социални мрежи

Точки на продажба