BG_MKT_PHO_Standard_pack.jpeg

Проектирай двора и градината с продукти на Semmelrock

Стандартният пакет включва услугата „Вертикална планировка 2“ (при липса на геодезическо заснемане, а налична архитектурна подложка в dwg формат):

  • Изготвяне на проект на терен/обект на Клиента с Планова композиция на алейна мрежа, Адаптация на растер с продукти на Semmelrock, Количествена сметка на избраните продукти.
  • Цена на услугата е:  1,00 лв./кв.м. без ДДС.
  • В случай, че не можете да предоставите архитектурна подложка в dwg формат, можете да се възползвате от някоя от другите ни услуги в секцията CAD планиране, като натиснете тук.
  • Таксуването на тази услуга се изчислява само за площта на разработваното пространство!
  • ВАЖНО! При тази услуга, поради липса на геодезическо заснемане, Semmelrock не може да съобрази проекта с конкретните форми на релефа, наличието и местоположението на канализационни тръби, водопроводи, изгребни ями, шахти и др. намиращи се в рамките на разработвания терен/обект. Земелрок не носи отговорност при разминавания с действителните параметри.; Функционалност на площта; Избран продукт.

Услугата НЕ включваЗаснемане на обекта; Оразмеряване на терена; Изготвяне на чертеж за озеленяване; Видов състав на растителност; Чертеж за напоителни системи.

Какво е необходимо да предоставите, за да се възползвате от услугата?

  • Актуална архитектурна подложка в dwg формат, с нанесени всички особености на терена, с които трябва да се съобразим – сгради, временни постройки, шахти и др.;
  • Вашият избор на продукти и аксесоари във всички отделни зони от обекта;

Условия на плащане:

Всеки Клиент може да получи платена услуга „Вертикална планировка“ на терен/обект след като я заяви на електронна поща и предостави необходимата за изпълнението й информация на Semmelrock.

При необходимост служител на Semmelrock може да се свърже с Клиента по електронна поща за уточняване на детайлите на услугата.

След приемане на заявката Земелрок изпраща до електронния адрес на Клиента потвърждение за дължимото за предоставяната услуга възнаграждение. Клиентът дължи 30% (тридесет процента) от възнаграждението като авансово плащане на заявената услуга. При желание от страна на клиента, може да бъде платена цялата дължима за услугата сума. Плащането от Клиента следва да бъде извършено по банков път на следната банкова сметка на Земелрок:

След приемане на заявката Земелрок изпраща до електронния адрес на Клиента потвърждение за дължимото за предоставяната услуга възнаграждение. Клиентът дължи 30% (тридесет процента) от възнаграждението като авансово плащане на заявената услуга. Плащането от Клиента следва да бъде извършено по банков път на следната банкова сметка на Земелрок:

Титуляр:

Земелрок Щайн унд Дизайн ЕООД

IBAN:

BG24RZBB91551000305059

Банка:

Raiffeisen Bank Bulgaria EAD

BIC:

RZBBBGSF

След изготвянето на проекта „Вертикална планировка“ на терен/обект Земелрок изпраща до Клиента писмено уведомление по електронна поща, че проектът е готов и е необходимо да бъде заплатен остатъкът от дължимото възнаграждение за предоставяната услуга. След получаване от Земелрок на пълния размер на възнаграждението за предоставяната услуга, Земелрок изпраща на посочена от Клиента електронна поща фактура за окончателно плащане с датата на постъплението. Земелрок изпраща на Клиента готовия проект на „Вертикална планировка“ на електронната поща, от която първоначално е заявена услугата. Клиентът удостоверява получената от Земелрок услуга за изготвяне на проект „Вертикална планировка“ на терен/обект чрез подписването на Приемо-предавателен протокол. Протоколът се издава в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. Протоколът се предоставя на Клиента подписан от страна на Земелрок и следва да бъде върнат в ОРИГИНАЛ на Земелрок след подписване от Клиента.

Проектът няма характера на проект по см. на ЗУТ както и Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и не може да се ползва за целите на строителния процес. Земелрок не носи отговорност за техническите параметри на проекта, защото той е изготвен на база предоставена от Клиента информация и продукт, избран от Клиента.

Всички съобщения от Клиента до Земелрок във връзка с правата и задълженията, описани по-горе, се отправят на следния адрес:

Лице за контакт: Ванеса Видинова

Телефон: +359 882 977 010

Електронна поща: Vanessa.Vidinova@semmelrock.com

Лице за контакт: Йоанна Алексиева

Телефон: +359 885 700 859. 

Електронна поща: Ioanna.Aleksieva@semmelrock.com

Всички съобщения от Земелрок до Клиента се считат за надлежно изпратени и доставени, ако са отправени до електронния адрес на Клиента, от който първоначално е заявена услугата.

Срок за изготвяне на проект „Вертикална планировка“

Земелрок предоставя на Клиента заявената услуга в срок от 10 (десет) до 20 (двадесет) работни дни, когато касае обект/терен с площ до 200 кв.м. За обект/терен с площ над 200 кв.м. Земелрок предоставя заявената от Клиента услуга в срок от 20 (двадесет) до 40 (четиридесет) работни дни./Aрт.№ 67000015/

Срокът за изготвяне на проект „Вертикална планировка“ на терен/обект на Клиента започва да тече след получаване на авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от възнаграждението за предоставяната услуга, за което Земелрок изпраща на посочена от Клиента електронна поща фактура за авансово плащане с датата на постъплението. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изготвянето на проекта в посочените срокове, Клиентът ще бъде уведомен своевременно в писмена форма.

Повече информация можете да получите  като запазите час за консултация в нашата мострена градинa:

Търсене на дистрибутори