рекламации - 2

Процедура по рекламации на Винербергер ЕООД и Земелрок ЩУД ЕООД

Процедурата по рекламация на стоки е в сила съобразно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, в сила от 01.01.22 год.
 

  • Крайният клиент винаги закупува стоката от наш директен търговски партньор или от други лица, които осъществяват търговия с нашите продукти, без да са директни наши партньори (всички от тях – наричани по-долу за краткост търговец), поради което и предявяването на рекламация следва да се извърши пред търговеца като продавач, от когото е закупена стоката.
  • При продажбата на стоки на Винербергер търговецът следва по закон да се е запознал с Техническите данни и указания за продуктите на Винербергер. В указанията на продуктите е приложена информация освен за характеристиките на продуктите, така и за допустими отклонения съгласно приложимите продуктови стандарти, които не могат да бъдат предмет на рекламация. По закон задължение на търговеца е да представи тази информация на крайния клиент заедно с продажбата на стоката.
  • Потребителят (клиентът) има право да предяви рекламация за несъответствие на стоката по правилата, определени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Рекламацията на стоката следва да се предяви пред търговеца, от когото е закупена стоката, до две години, считано от доставянето на стоката. Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

Подаване на рекламация към търговеца

Необходими документи

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. Касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;

2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката;

3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Имайте предвид, че преценката дали и по какъв начин да удовлетвори предявената рекламация е на търговеца (продавач).

„Винербергер“ ЕООД не е страна по предявената рекаламация и няма задължение по Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки към крайния клиент. Всички претенции за рекламации трябва да бъдат решавани между потребителя и търговеца.

В духа на добросъвестността и добрите търговски практики „Винербергер“ ЕООД би могло да съдейства за преценка на основателността на евентуално предявена рекламация и нейното решаване и поради тази причина си запазва правото да посещава обекта за целите на оценка на рекламацията. 

Търсене на дистрибутори