рекламации - 2

Процедура по рекламации на Винербергер ЕООД и Земелрок ЩУД ЕООД

Процедурата по рекламация на стоки се извършва съобразно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, в сила от 01.01.22 год.
 

  • Крайният клиент винаги закупува стоката от търговски партньор на Винербергер ЕООД и/или Земелрок ЩУД ЕООД, дистрибутор или от други лица, които осъществяват търговия с нашите продукти, без да са директни наши партньори (всички от тях – наричани по-долу за краткост "Дистрибутор"). Поради това предявяването на рекламация може да се извърши само пред Дистрибутора от когото е закупена стоката.
  • При продажбата на стоки на Винербергер ЕООД и/или Земелрок ЩУД ЕООД Дистрибуторът следва да се е запознал с Техническите данни и указания за продуктите. В указанията на продуктите е приложена информация за характеристиките на продуктите и допустимите отклонения, съгласно приложимите продуктови стандарти, които не могат да бъдат предмет на рекламация. По закон задължение на Дистрибутора е да представи тази информация на крайния клиент при продажбата на стоката.
  • Крайният клиент има право да предяви рекламация за несъответствие на стоката по правилата, определени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Рекламацията на стоката може да се предяви само пред Дистриубтора, от когото е закупена стоката, до две години, считано от доставянето на стоката. Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация крайният клиент посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

Подаване на рекламация към Дистрибутора

Необходими документи

При подаване на рекламация крайният клиент задължително прилага документите, на които се основава претенцията:

1. Касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;

2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката;

3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Преценката дали и по какъв начин да удовлетвори предявената рекламация е на Дистрибутора.

„Винербергер“ ЕООД и/или Земелрок ЩУД ЕООД не е страна по предявената рекламация и няма задължение по Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки към крайния клиент. Всички претенции за рекламации трябва да бъдат решавани между крайния клиент и Дистрибутора.

В духа на добросъвестността и добрите търговски практики „Винербергер“ ЕООД и/или Земелрок ЩУД ЕООД би могат да съдействат за преценка на основателността на евентуално предявена рекламация и нейното решаване. Поради тази причина Винербергер ЕООД и/или Земелрок ЩУД ЕООД си запазват правото да посещават обекта за целите на оценка на рекламацията. 

Социални мрежи

Точки на продажба