Оправомощени майстори

„Оправомощен полагач“ е физическо или юридическо лице, преминало успешно форма на обучение с продуктите на „Винербергер“ ЕООД и сключило споразумение с Винербергер ЕООД във връзка с получаване на търговска гаранция и специален достъп до платформата „Гаранционен портал All4Roof“, което има правоспособност, знания и квалификация за монтаж на покривни системи и притежава специални умения за монтаж и работа с керамичните и некерамични продукти и аксесоари за покривни покрития на Винербергер; чрез което Бенефициентът би могъл да се сдобие с Гаранционен сертификат за следните видове търговски гаранции:

В резултат на това от тези лица може разумно да се очаква, че ще прилагат усвоените умения и придобитите познания по начина, по който производителят на материалите и системите препоръчва да се случва това.

Условия за използване на бази данни от Оправомощени майстори:

Независимо от казаното по-горе, изрично обръщаме внимание, че никое от посочените в този списък лица не е служител или работник на „Винербергер“ ЕООД, както и че никое от тях с действията си и бездействията си не може да създаде правно-обвързващи последици в тежест на „Винербергер“ ЕООД. Лицата в този списък са самостоятелни дееспособни физически лица и/или юридически лица, които самостоятелно поемат задължения и права спрямо крайните потребители.

Всеки потребител може да избере едно или повече от посочените лица по собствената си и независима преценка, дали да встъпи в договорни отношения с това лице или не е самостоятелно решение на потребителя, което той взима напълно самостоятелно и „Винербергер“ ЕООД няма никакво влияние върху този избор и върху начина на оформяне на отношенията между избраното лице и потребителя.

В допълнение, „Винербергер“ ЕООД не поема и не носи каквато и да е отговорност за качеството на работа на лицата в този списък и не контролира тази работа в никоя част от изпълнението й.

Всички евентуални претенции спрямо дейността на избрано от потребителя лице следва да се уреждат единствено и само в отношенията между избраното лице и потребителя и не може да се насочват към „Винербергер“ ЕООД.

В случай, че потребителят не се съобрази с указанията по-горе и насочи претенцията си към „Винербергер“ ЕООД, си запазваме правото да търсим обезщетение за претърпените от това разходи в случай, че претенцията бъде отхвърлена от компетентен съд с влязло в сила решение.

Настоящите условия представляват Общи условия по см. на Търговския закон и приемането им е обвързващо условие, за да може потребителят да ползва базата с данни на настоящата страница. С използването на частични или пълни данни от настоящата база данни потребителят се съгласява с Общите условия за ползването им.

Социални мрежи

Точки на продажба