Търсене на майстори

Моля, прочетете условията за ползване на настоящата база данни, публикувани по-долу или изтеглете оттук: Условия за ползване на бази данни с обучени майстори

Условия за използване на бази данни от майстори

Настоящият списък удостоверява факта, че посочените в него лица са преминали успешно форма на обучение с продуктите на „Винербергер“ ЕООД и Земелрок Щайн унд Дизайн ЕООД. В резултат на това от тези лица може разумно да се очаква, че ще прилагат усвоените умения и придобитите познания по начина, по който производителят на материалите и системите препоръчва да се случва това.

Независимо от казаното по-горе, изрично обръщаме внимание, че никое от посочените в този списък лица не е служител или работник на „Винербергер“ ЕООД и "Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД, както и че никое от тях с действията си и бездействията си не може да създаде правнообвъзращи последици в тежест на „Винербергер“ ЕООД и Земелрок Щайн унд Дизайн ЕООД. Лицата в този списък са самостоятелни дееспособни физически лица и/или юридически лица, които самостоятелно поемат задължения и права спрямо крайните потребители.

Всеки потребител може да избере едно или повече от посочените лица по собствената си и независима преценка, дали да встъпи в договорни отношения с това лице или не е самостоятелно решение на потребителя, което той взима напълно самостоятелно и „Винербергер“ ЕООД и "Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД нямат никакво влияние върху този избор и върху начина на оформяне на отношенията между избраното лице и потребителя.

В допълнение, „Винербергер“ ЕООД и "Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД не поемат и не носят каквато и да е отговорност за качеството на работа на лицата в този списък и не контролира тази работа в никоя част от изпълнението й.

Всички евентуални претенции спрямо дейността на избрано от потребителя лице следва да се уреждат единствено и само в отношенията между  избраното лице и потребителя и не може да се насочват към „Винербергер“ ЕООД и "Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД.

В случай, че потребителят не се съобрази с указанията по-горе и насочи претенцията си към „Винербергер“ ЕООД и "Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД, си запазваме правото да търсим обезщетение за претърпените от това разходи в случай, че претенцията бъде отхвърлена от компетентен съд с влязло в сила решение.

Настоящите условия представляват Общи условия по см. на Търговския закон и приемането им е обвързващо условие, за да може потребителят да ползва базата с данни на настоящата страница. С използването на частични или пълни данни от настоящата база данни потребителят се сугласява с Общите условия за ползването им. 

Социални мрежи

Точки на продажба