Техник, Механик

гр. Луковит
Основна цел и дейност на длъжността: Осигурява безаварийна и надеждна работа на механооборудването с оглед нормалното протичане на производствения процес. Извършва товаро-разтоварни дейности и вътрешно-заводски транспорт на суровини и материали и операторска дейност в цех Глиноподготовка.

Винербергер ЕООД е дъщерно дружество на австрийския концерн Wienerberger AG - най–големият производител на тухли в световен мащаб, с 200 завода в 30 държави в Европа, Северна Америка и Азия.
През 2007 г. Винербергер ЕООД пусна в експлоатация най-модерния керамичен завод на Балканите и един от най-модерните в цялата група на Винербергер с пълна автоматизация и роботизация на производството. Предприятието се намира в гр. Луковит и отговаря на последните стандарти за енергийна ефективност, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. За нашия екип търсим:

Отговорности на позицията:
- Осъществява контрол за правилната експлоатация и натоварване на оборудването
- Следи за правилното протичане на технологичния процес
- Участва в монтажа на нови съоръжения и оборудване при спазване на техническите изисквания
- Извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план-график
- Участва в съставянето на годишните графици за ремонта на оборудването
- Присъства при извършване на предварително съгласувани ремонтни работи; дава указания на работниците за провеждане на ремонтните работи, с оглед да се избегнат повреди по съответните съоръжения
- Разкрива причините за преждевременно износване на отделни детайли и възли
- Анализира авариите и причините за престой и предлага мероприятия за предотвратяването им
- Отстранява възникнали повреди на оборудването съобразно указанията на прекия ръководител и съответните технологични инструкции
- Дава указания на длъжностните лица за правилното ползване на оборудването
- Уведомява ръководството в случай на констатирани неправомерни действия при експлоатацията от страна на персонала и при констатиране на нанесени повреди, щети и кражби
- Съхранява техническата документация и монтажни схеми на обслужваните от него устройства и отразява извършените изменения в тях
- Прави необходимите вписвания в книгата за състоянието на съоръженията по образец
- Отговаря за техническото състояние и правилното функциониране на механооборудването
- Отговаря за организацията на ремонтните дейности и профилактиката на всички машини, съоръжения и инсталации
- Зарежда със суровини и материали съответните подаващи съоръжения, съобразно инструкциите за работа и зададените количества
- Води дневник за транспортираните количества суровини и материали
- Приема и разтоварва доставените материали за производството и съставя протокол за доставеното количество и качество


Изисквания:
- Средно техническо образование
- Над 3 години опит по специалността
- Свидетелство за правоспособност за управление на съответното МПС
- Да познава техническото устройство и изискванията за правилната експлоатация и поддръжка на управляваните МПС
- Да познава техническото устройство и изискванията за правилната експлоатация и поддръжка на машините и съоръженията в цех Глиноподготовка е предимство


Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, не се колебайте да изпратите своята кандидатура наследния адрес: HR.Bulgaria@wienerberger.com

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално, а информацията в тях е защитена съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Социални мрежи

Точки на продажба