APPIA ANTICA паваж - сив меланж

Технически указания

Важни технически параметри, грижа и поддръжка на настилките, условия за приемане на рекламации 

Цвят и структура

Цветовите и структурните отклонения в бетоновите изделия са неизбежни поради влагането на естествени суровини (цимент, пясък и др.), които подлежат на естествени колебания. Оцветените бетонови изделия съдържат висококачествени UV-устойчиви пигменти. Под влияние на атмосферните условия, с течение на времето могат да се появят несъществени изменения на цвета и структурата на повърхността. Възможно е първоначално съществуващите различия да се изравнят в процеса на експлоатация на настилката. Трябва да се вземе в предвид, че различията на продуктите се засилват, ако част от тях са изложени на пряко атмосферно влияние, а друга част са положени на закрито пространство.  За постигане на равномерна цветова повърхност е добре при полагане да се обърне внимание на смесено вземане на единични продукти от няколко палета едновременно и полагането им с правилната страна на горе. Да се има предвид, че изложбените мостри служат за ориентировъчна помощ за Вашето лично решение. Цветовите и структурните различия са неизбежни, но те не влияят върху техническите параметри на нашите изделия и поради тази причина не се признават от нас за рекламация.

Полагане

Полагането на бетоновите настилки по метода „сух монтаж“ се препоръчва и с цел изравняване на допустимите отклонения в дебелината на продуктите съгласно БДС EN 1338/1339:2005. Изравнителния слой се нанася с дебелина 4-6  cm върху носещия слой. При по-големи дебелини на изравнителния слой може да се стигне до пропадане в настилката. Използват се трошени фракции от групите 2/4 mm, 4/8 mm, 8/11 mm  (сипица) както и комбинация между тях. Подложния изравнителен слой трябва да бъде водопропусклив и поради тази причина избора на фракция зависи от дебелината на слоя и вида настилка. В никакъв случай обаче най-голямото зърно не трябва да превишава 11 mm.

Нанесеният изравнителен слой не бива да се уплътнява!

След полагане и фугиране на настилката е необходимо тя да се вибрира с вибрационна плоча с гумен или силиконов накрайник. Най- подходящи са плочи от 250 kg до 650 kg в зависимост от дебелината на настилката. За достигане на планираното ниво, да се има предвид, че изравнителния слой след уплътняване е 3-5 cm.

За свързан начин на полагане препоръчваме заводски дренажни разтвори, които са с гарантирана устойчивост срещу замръзване и осигуряват дрениране на бетоновата настилка. Като система с тях да се използва заводска дренираща фуга. Да се спазват указанията на производителите! Да се спазват изискванията за лепене на настилка на открито!

За да се осигури добро отводняване на повърхността е необходим напречен наклон от мин.2% за настилки с фина повърхност и 2,5% за настилки с грапава повърхност.

Сигурност срещу хлъзгане

В общия случай бетоновите изделия притежават достатъчна сигурност срещу подхлъзване, при положение, че повърхността не е била обработвана допълнително. Продуктите с  т.нар. бетонова повърхност притежават коефициент на хлъзгане SRT = 45 и нямат нужда от допълнителни изпитания (БДС EN 1338/1339:2005).

Варовикови изцветявания

Светлите петна или шламове, които понякога се образуват върху бетоновите продукти са технически неизбежни и са различно изразени в зависимост от атмосферните условия и начина на полагане. С цел минимизиране на появата на варовикови изцветявания (CaCO3) препоръчваме продуктите да се полагат по препоръчван от нас детайл. При желание, тези отлагания могат да се премахнат посредством специални продукти на киселинна основа  с подходяща концентрация, съгласно указанията на производителя. Да не се използват четки с метален косъм или пароструйка. Качеството на продуктите на Semmelrock Stein+Design не се намалява от тези изцветявания, поради което те не се признават за рекламация. При част от продуктите на Semmelrock Stein+Design се използуват хидрофобизанти в лицевия слой, което свежда до минимум тези изцветявания.

Варовикови изцветявания

Светлите петна или шламове, които понякога се образуват върху бетоновите продукти са технически неизбежни и са различно изразени в зависимост от атмосферните условия и начина на полагане. С цел минимизиране на появата на варовикови изцветявания (CaCO3) препоръчваме продуктите да се полагат по препоръчван от нас детайл. При желание, тези отлагания могат да се премахнат посредством специални продукти на киселинна основа  с подходяща концентрация, съгласно указанията на производителя. Да не се използват четки с метален косъм или пароструйка. Качеството на продуктите на Semmelrock Stein+Design не се намалява от тези изцветявания, поради което те не се признават за рекламация. При част от продуктите на Semmelrock Stein+Design се използуват хидрофобизанти в лицевия слой, което свежда до минимум тези изцветявания.

Оцветявания

Поради влиянията на атмосферата, околната среда или материалите на основата в единични случаи по повърхността или периферията на продуктите могат да се появят леки оцветявания в жълто или кафяво. Тъй като ние не можем да влияем върху тези условия, то и оцветяванията не дават право за рекламации.

Широчина на фугата

Бетонови продукти, които са положени с прекалено тясна фуга или чиято основа няма необходимата товароносимост се излагат на натоварвания на ръбовете. Последиците от това са отчупване или обрушване на ръбовете. Поради тази причина с цел предотвратяване на обрушването на ръбовете на изделията, препоръчваме широчина на фуга между изделията в настилката да бъде мин. 5-8 mm. Вградените дистанционери служат за предотвратяване на обрушвания при транспорта, а не за постигане на необходимата фуга. Фугирането се извършва на два етапа. Първоначално фугата се запълва до горе с помощта на подходяща четка с пясък от групите 0/2 mm, 0/4 mm, 0/8 mm с максимално количество 0 – 0,1 mm max. 5% и максимална едрина на зърното не повече от 40% от широчината на фугата. След вибриране, фугата трябва да се запълни втори път и да се полее с вода. При настилки и плочи с фаска запълването да става до долния край на фаската. Необходимо е фугата да се поддържа запълнена. При необходимост трябва да се допълва. Периодичността на поддръжка зависи до голяма степен от вида на ползувания фугиращ материал. Да не се добавят прах или цимент. В зависимост от широчината на фугата и големината на натоварването Semmelrock предлага подходящи системни решения. Повече информация ще получите от търговския екип на Semmelrock.

При свързан или смесен начин на полагане на бетоновата настилка препоръчваме широчина на фугата да бъде 8-15 mm. Якостта на натиск на фугиращия материал трябва да отговаря на очакваното натоварване и в никакъв случай не бива да бъде по-голяма от якостта на натиск на настилката. Да се спазват техническите изисквания валидни при лепене на настилка.

Рекламации

Продуктите следва да се проверят при приемането и преди монтажа. Ако бъдат установени видими дефекти в качеството, то те трябва да се заведат като рекламация преди монтажа. Дефектни продукти не трябва да се монтират! При обоснована рекламация продуктите се подменят.  

Микропукнатини

В отделни случаи могат да се появят микропукнатини. Те не се забелязват с просто око по сухия продукт и могат да се видят само тогава, когато повърхността е мокра. Тези микропукнатини не влияят върху качеството на продукта и не се приемат като рекламация.

Отклонения в размерите

Фирма Semmelrock Stein+Design EOOD гарантира размерите на всички декларирани продукти, съобразно стандарта БДС EN 1338, БДС EN 1339, БДС EN 1340. Отклонения в размерите, които са в рамките на допуските, посочени в тези стандарти не се приемат за рекламация. 

Указания за правилно използване

Правилното използване включва натоварване съгласно посоченото в каталога „Идеи за градина“ или техническата карта на продукта. Рекламации в следствие натоварване превишаващо максимално допустимото не се признават. С цел запазване на повърхността на изделията и покритието, при допустимо автомобилно натоварване, не трябва да се допуска движение на верижна техника без предпазни тампони, тежка строителна техника и всякаква дейност, свързана с поддръжка, която води до нараняване на повърхностния слой на настилката.

Ако в съседство с павираната повърхност има зони, настлани с трошена скална маса или баластра, е възможно при автомобилно движение, попадналите върху паважа камъчета да увредят необратимо лицевия слой на настилката, поради сериозния точков натиск, които упражняват.  

Почистване и поддръжка

За да се запази оптимално функционалността и красотата на Вашата настилка е необходимо да се спазват следните указания:

Фугите, запълнени с несвързан материал (кварцов пясък) трябва да се почистват така, че фугиращият материал да не се отстрани или извади от фугата.

Машините за почистване не трябва предизвикват изсмукване на фугите. Те трябва да изсмукват не вертикално към фугата, а по възможност хоризонтално на повърхността.

Различни производители на почистваща техника предлагат машини, специaлно предназначени за почистване на бетонови изделия .

Да не се използват водоструйки или пароструйки!

При силно замърсяване на повърхността да се използва специализирана техника за мокро почистване с дюзи за вода, меки четки и подходящи почистващи препарати на алкална основа.

Трябва да се има предвид, че след почистване трябва да се провери дали фугата е пълна с материал и при необходимост да се допълни с цел запазване на стабилността на настланата площ.

Почистване през зимата

При снегопочистването и снегоизвозването да се използват подходящи еластични накрайници на машините за да се предотврати механично нараняване на настилката. Да не се използват инструменти с метален накрайник при ръчно почистване.

Продукти за размразяване

Фирма Semmelrock Stein+Design EOOD гарантира устойчивостта на замразяване - размразяване и луга на всички декларирани продукти, съобразно стандарта БДС EN 1338, БДС EN 1339, БДС EN 1340. За размразяване на леда през зимата да се използват само продукти, подходящи  за бетонови изделия (напр. на базата на NaCl или MgCl2). Използването на продукти, съдържащи сулфати, както и на каменна сол, карбамидни съединения и органични препарати не се препоръчва, тъй като може да доведе до необратимо увреждане  на изделията.

За повече информация, екипът на Semmelrock Stein+Design e на Ваше разположение.  

Версия 21.03.2022

Свали Техническите указания от тук.

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Искате персонална оферта? 

Свържете се с нашите

търговски представители!

Имате ли нужда от още помощ?

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Търсене на цени

Вижте цените на настилки Semmelrock

Прочетете още за настилки Semmelrock

    0Резултати

    Търсене на дистрибутори